Sơn Tịnh chú trọng xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao

Đến nay, toàn huyện Sơn Tịnh có 02 Nhà văn hóa xã Tịnh Trà và Tịnh Giang, với kinh phí mỗi Nhà văn hóa 04 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 48 Nhà sinh hoạt thôn, có 03 cổng chào xã, 53 cổng chào thôn được xây dựng kiên cố, với kinh phí từ 50 triệu - 70 triệu đồng và hơn 100 cổng chào khu dân cư. Qua đó, đã tạo sự phấn khởi trong cán bộ và nhân dân, nhiều địa phương quan tâm chỉ đạo huy động nguồn lực trong nhân dân cùng với Nhà nước xây dựng các thiết chế văn hóa thôn, xã.

Nhà văn hóa xã Tịnh Giang được đầu tư xây dựng khang trang

Từ nay đến năm 2025, huyện Sơn Tịnh phấn đấu toàn huyện 61/61 thôn có Nhà sinh hoạt văn hóa thôn và cổng chào thôn.