Sơn Tịnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Hiện nay, toàn huyện có hơn 10.700 gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liền, 214 khu dân cư tiên tiến, 58 thôn đạt chuẩn văn hóa, 103 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa. 

Năm 2016, Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện tiếp tục triển khai xây dựng phong trào theo các tiêu chí: phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, giảm hộ nghèo; xây dựng nếp sống văn minh kỷ cương xã hội, sống làm việc theo pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phong phú, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tiếp tục xây dựng và nâng cao hoạt động của các thiết chế văn hóa