Sơn Tịnh triển khai Dự án ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng vùng chuyên canh lạc trên đất lúa và màu kém hiệu quả theo chuỗi giá trị tại xã Tịnh Thọ

Chiều ngày 02/10/2019, tại UBND xã Tịnh Thọ, UBND huyện triển khai Dự án “ Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng vùng chuyên canh lạc trên đất lúa và màu kém hiệu quả theo chuỗi giá trị tại xã Tịnh Thọ”. 
Quang cảnh Hội nghị
Mục tiêu của Dự án là ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng vùng chuyên canh cây lạc trên đất lúa và màu kém hiệu quả, gắn với chế biến theo chuỗi giá trị nhằm tăng thu nhập cho nông dân từ 20% trở lên tại xã Tịnh Thọ và ứng dụng khoa học công nghệ theo hướng cơ giới hóa đồng bộ và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật để xây dựng mô hình chuyên canh cây lạc trên đất lúa và màu kém hiệu quả. Qui mô thực hiện khoảng 80 ha, năng suất lạc vỏ khô đạt từ 30 - 45 tạ/ha, với việc xây dựng chuỗi liên kết bền vững giữa nông dân - Hợp tác xã - Doanh nghiệp trong trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm từ lạc. Sản phẩm sẽ tham gia Hội chợ giới thiệu và quảng bá, quảng bá sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Dự án có công đoạn chuyển giao và tiếp nhận hướng dẫn các kỹ thuật thâm canh lạc theo hướng cơ giới hóa trên đất lúa và màu kém hiệu quả và các kỹ thuật ép dầu, đóng chai, dán nhãn sản phẩm, đóng gói khô dầu lạc, ủ chua lân lá lạc làm thức ăn gia súc cũng như kỹ thuật xử lý phế phụ phẩm từ cây lạc làm phân bón hữu cơ. Với 80 ha được triển khai trong 3 vụ, trong đó vụ Đông Xuân 2019 - 2020 gồm 30 ha; vụ Hè Thu gồm 15 ha và vụ Đông Xuân 2020 - 2021 là 35 ha. Các Xứ đồng được triển khai trồng lạc gồm: Đồng Nhỏ, Bàu Nho thôn Thọ Tây; Đồng Gò Đàn, Đồng Rẫy trên; Đồng 5 Dây thôn Thọ Nam; Đồng Tre thôn Thọ Tây; Đồng Cầy 3 thôn Thọ Đông; Đồng Chổi xóm 1 thôn Thọ Nam; Đồng Ga thôn Thọ Đông. Đối với sản phẩm từ mô hình là lạc giống thực hiện theo chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thọ và nông dân tham gia Dự án. Trên cơ sở hợp đồng giữa Bộ môn Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông với Hợp tác xã về chủng loại, số lượng, chất lượng giống ngay từ đầu vụ, Hợp tác xã sẽ liên kết trực tiếp với nông dân để tổ chức sản xuất, thu mua, đóng gói theo đúng yêu cầu của dự án và của Bộ môn chuyển giao. Đối với sản phẩm từ mô hình là lạc thương phẩm, Hợp tác xã hợp đồng thu mua 1 phần sản phẩm lạc thương phẩm của các hộ nông dân tham gia dự án để phục vụ cho hoạt động ép dầu của Hợp tác xã, phần lạc thương phẩm còn lại các hộ dân giữ lại để tự tiêu thụ hoặc ép dầu phục vụ cho gia đình và bán lẻ theo phương thức truyền thống. Xây dựng nhãn hiệu tập thể Dầu lạc Tịnh Thọ. Thời gian thực hiện từ tháng 10/2019 đến tháng 12/2021. Xây dựng mô hình ép dầu, đóng chai, dán nhãn và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Qui mô 50 tấn lạc vỏ khô, trong đó năm 2019 ép 5 tấn, nắm 2020 ép 45 tấn, tương đương 35 tấn nhân lạc. Sản lượng dầu 17.500 lít dầu, trong đó Hợp tác xã trực tiếp ép để tiêu thụ 50%, tương đương 8.750 lít và ép thuê cho người dân 50%, tương đương 8.750 lít. Dầu sau khi ép được đóng chai hoặc can loại 0,5 lít, 1 lít, 2 lít và 5 lít. Phế phụ phẩm từ 50 tấn lạc vỏ khô, trong đó năm 2019 xử lý 5 tấn, năm 2020 xử lý 45 tấn. Sản lượng khô dầu lạc dự kiến được đóng gói, liên kết tiêu thụ 5 tấn/2 năm. Mô hình ủ chua gồm 10 hộ gia đình, mỗi hộ ủ 2 tấn nguyên liệu/2 năm. Nông dân là những hộ canh tác lạc và có chăn nuôi từ 5 con bò trở lên. Mô hình xử lý phế phụ phẩm từ cây lạc làm phân bón hữu cơ gồm 10 hộ, mỗi hộ xử lý 5 tấn nguyên liệu/2 năm. Có 300 lượt nông dân được tập huấn ở 6 lớp gồm nông dân tham gia mô hình và khu vực lân cận. Thiết bị máy móc được mua sắm mới gồm máy cày Kubota, thiết bị gieo hạt 1 hàng, máy thu hoạch lạc, máy bứt củ lạc, máy lột vỏ lạc, máy ép dầu lạc, máy đóng nắp chai cầm tay, máy băm chặt thân xác thực vật, hệ thống tưới phun mưa áp lực thấp...Tổng nguồn vốn để thực hiện Dự án trên 5,2 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách khoa học tỉnh trên 2 tỷ đồng, nguồn ngân sách huyện trên 1 tỷ đồng, vốn Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thọ trên 745 triệu đồng và vốn từ dân trên 1,4 tỷ đồng. 
Dự án “ Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng vùng chuyên canh lạc trên đất lúa và màu kém hiệu quả theo chuỗi giá trị tại xã Tịnh Thọ” được thực hiện dựa trên mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị đất canh tác thông qua mối liên kết Doanh nghiệp - Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thọ - Nông dân và ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học công nghệ. Phù hợp với các qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Kết quả đạt được của Dự án là cơ sở để nhân rộng trên toàn bộ diện tích canh tác lúa và màu kém hiệu quả theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở địa phương./.