Sơn Tịnh kiểm tra Dự án hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phát triển đàn bò lai

Trong ngày 05/12/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức kiểm tra Dự án hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phát triển đàn bò lai hướng thịt trên nền bò cái lai Zebu tại 3 xã miền núi (Tịnh Giang, Tịnh Đông và Tịnh Hiệp). Dự án hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phát triển đàn bò lai hướng thịt trên nền bò cái lai Zebu tại các xã miền núi huyện Sơn Tịnh được triển khai thực hiện trong vòng 36 tháng, từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 6 năm 2020, với tổng kinh phí trên 40,1 tỷ đồng. 
Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ trên 2 tỷ đồng, nguồn từ nhân dân đóng góp trên 38 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã cấp 1.023 liều tinh để dẫn tinh viên thực hiện phối giống. Hiện đã phối 766 con bò cái có chữa, có 32 bê con ra đời, trọng lượng sơ sinh bình quân 28 kg/con. Tổ chức cấp phát 15.000 kg giống cỏ (gồm 40 kg giống cỏ Mulato và 14.960 kg giống cỏ VA06) để các hộ trồng xây dựng vườn cỏ và đã hướng dẫn các hộ ủ chua thức ăn cho bò của Dự án (đã có 9 hộ/3 xã ủ chua thức ăn được 1.440 kg). 
Đoàn kiểm tra hộ chăn nuôi bò trong Dự án
Các hộ tham gia Dự án được hỗ trợ di dời và sửa chữa 150 chuồng nuôi. Đến thời điểm này, có 109 chuồng nuôi đã được hỗ trợ di dời và sửa chữa. Trong đó, có 45 chuồng di dời, 65 chuồng sửa chữa. Trung bình mỗi chuồng di dời được hỗ trợ hơn 3 triệu đồng; chuồng sửa chữa được hỗ trợ gần 1,2 triệu đồng. Theo kế hoạch đến hết năm 2018, huyện Sơn Tịnh sẽ thực hiện hỗ trợ  di dời, sửa chữa hoàn thành 136 chuồng nuôi cho các hộ tham gia dự án.