Thông báo số 1855/TB-UBND ngày 19/11/2018 của UBND huyện Sơn Tịnh về thời gian làm việc, thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Sơn Tịnh