Thông báo số 236/TB-UBND ngày 26/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo tải xuống