Huyện ủy Sơn Tịnh quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 10, khóa XI

Sáng ngày 25/4/2015, Huyện ủy Sơn Tịnh tổ chức Hội nghị để quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030. Tham dự hội nghị có 155 cán bộ chủ chốt của huyện.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe triển khai các nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), gồm: Nghị quyết số 37 của Bộ chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, Chỉ thị số 41 của Ban bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, Chỉ thị số 42 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

Đồng chí Võ Văn Hào - Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết lần này nhằm giúp các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XI) phù hợp với từng đối tượng, giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết. 

Trên cơ sở các nội dung đã thông qua, đồng chí Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh - Võ Văn Hào yêu cầu các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện, các cấp ủy cơ sở cần tiếp tục nghiên cứu sâu kỹ, nắm vững những nội dung, quan điểm của Đảngphát huy trách nhiệm tham gia góp ý, xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội Đảng các cấp,xem đây là một trong những biện pháp thiết thực và hiệu quả để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.