Huyện ủy Sơn Tịnh có Kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết số 37 ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị “về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”

Huyện ủy Sơn Tịnh vừa có Kế hoạch số 79 về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết số 37 ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị “về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”. Qua đó, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung, quan điểm của Đảng trong các văn kiện, nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 10 và Nghị quyết 37 đã được thông qua, trên cơ sở đó, tích cực tham gia góp ý, xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ các cấp một cách thiết thực, hiệu quả và trước mắt, tập trung nghiên cứu xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định, phát triển các chủ trương, đường lối của Đảng trong giai đoạn 2016-2021.

 Làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong các Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 10 và Nghị quyết 37; tăng cường đấu tranh phản bác, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Huyện ủy Sơn Tịnh cũng yêu cầu các cấp ủy đảng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 nghiêm túc, xác định nội dung cần quán triệt cho phù hợp. Việc tổ chức phải thiết thực, hiệu quả; kết hợp nghe giới thiệu trên hội trường với thảo luận tự đọc, tự nghiên cứu. Bí thư cấp ủy phải chỉ đạo chặt chẽ việc quán triệt, triển khai thực hiện, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 10. Thời gian thực hiện và hoàn thành trước ngày 30/4/2015.