Hội đồng nhân dân huyện huyện Sơn Tịnh phát huy vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân

Với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, năm 2019 hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh tiếp tục được đổi mới và nâng cao, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển. 
HĐND các cấp tiếp xúc cử tri tại xã Tịnh Minh
Năm 2019, công tác phối hợp trong hoạt động tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân huyện được thực hiện tốt và có nhiều đổi mới. Các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã đề cao trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, chuẩn bị nội dung để báo cáo với cử tri. UBND huyện cũng đã cử cán bộ các phòng, ban tham gia tiếp xúc cử tri để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong phạm vi quyền hạn. Trong năm, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đã tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, tỉnh tiếp xúc cử tri 2 lần, trước các kỳ họp thường lệ trong năm tại 11 xã trong huyện, trung bình mỗi điểm tiếp xúc có từ 70-80 cử tri trở lên tham dự, đã tiếp nhận ít nhất trên 15 ý kiến của cử tri tại mỗi điểm tiếp xúc. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri được phân loại theo thẩm quyền giải quyết để chuyển cho các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Qua đợt tiếp xúc cử tri tại các tổ bầu cử, nhìn chung đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tham gia đầy đủ; một số trường hợp vắng mặt đều có lý do chính đáng và báo cáo xin phép. Để đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp đạt chất lượng, hiệu quả, Thường trực HĐND huyện đã ban hành văn bản đề nghị UBND huyện chuẩn bị báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội và báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri; đồng thời, chỉ đạo chuẩn bị báo cáo hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND huyện và dự kiến chương trình kỳ họp để gửi cho đại biểu HĐND huyện nghiên cứu, báo cáo với cử tri. Mặc khác, phối hợp tốt với UBMTTQVN huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện và các địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ cho đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri đạt kết quả. Trong năm, Thường trực HĐND huyện còn phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, UBND huyện tổ chức cho Đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri tại xã Tịnh Bình. Công tác tiếp xúc cử tri được thực hiện nghiêm túc, việc đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát được thường xuyên. Ngoài ra, HĐND huyện còn thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo định kỳ; quan hệ phối hợp giữa HĐND huyện với Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan khác ở tỉnh; mối quan hệ giữa HĐND huyện với Huyện ủy, UBND và UBMTTQVN huyện, các hội đoàn thể cấp huyện, HĐND cấp xã nhằm giải quyết những công việc liên quan được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Trong năm, thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Thường trực HĐND huyện ban hành Quyết định số 76/QĐ-HĐND ngày 28/12/2016 của Thường trực HĐND huyện về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của HĐND huyện Sơn Tịnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 và Thường trực HĐND huyện đã thông báo phân công tiếp công dân hàng tháng của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND huyện trong năm 2019. Năm 2019, Thường trực HĐND huyện đã tiếp công dân 3 cuộc. Số đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đã gửi đến Thường trực HĐND huyện năm 2019 là 4 đơn, trong đó 1 đơn khiếu nại, 3 đơn kiến nghị, phản ánh, hiện các cơ quan đang giải quyết.
Trong thời gian tới, Thường trực HĐND huyện tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của đại biểu, phát huy dân chủ trong điều hành, phát huy vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ pháp luật quy định. Phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp trên địa bàn huyện trước các kỳ họp năm 2020. Theo dõi, đôn đốc và giám sát việc tổng hợp và giải quyết kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu, kiến nghị sau giám sát và đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND và UBMTTQVN xã, giám sát, đánh giá kết quả giải quyết các vấn đề nêu trên.