Sơn Tịnh qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, 15 năm qua, huyện Sơn Tịnh đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 32 đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng và nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, giúp nhân dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật, từ đó để chấp hành, thực hiện tốt pháp luật hạn chế kịp thời các hành vi vi phạm do không hiểu biết pháp luật xảy ra. 
Để thực hiện có kết quả Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, hàng năm UBND huyện Sơn Tịnh đều ban hành Kế hoạch triển khai hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11”, các ngành, các đoàn thể chú trọng xây dựng và nhân rộng được một số mô hình, câu lạc bộ pháp luật như mô hình về trật tự an toàn giao thông trong các trường học, phụ nữ với phòng chống bạo lực gia đình, thanh niên với phòng chống tệ nạn cờ bạc, ma túy, học sinh với mô hình em yêu đường sắt quê em....Các ngành, hội đoàn thể chủ động đề xuất kế hoạch triển khai tập huấn chuyên sâu các luật đến đối tượng quản lý, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Kế hoạch triển khai Luật phổ biến giáo dục pháp luật đến cơ sở, tổ chức phổ biến Luật cho cán bộ chủ chốt; chủ động phối hợp với Sở Tư Pháp tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng chuyên sâu cho đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trang bị đầy đủ luật và tài liệu nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Hàng năm, Chủ tịch UBND huyện cũng ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật xác định các nhiệm vụ trọng tâm để bố trí kinh phí, phối hợp với các hội đoàn thể triển khai có kết quả các luật được Quốc hội ban hành trong năm đều được phổ biến đến cơ sở. Các chương trình, Đề án, Kế hoạch về phổ biến giáo dục pháp luật đã được triển khai đến cơ sở bằng các kế hoạch của Chủ tịch UBND huyện, có tổng kết báo cáo theo yêu cầu của UBND tỉnh. Hiệu quả đạt được từ các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về phổ biến giáo dục pháp luật thời gian qua rất tích cực, tạo ra ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân. Từ năm 2015 đến nay, mỗi năm huyện Sơn Tịnh đầu tư 250 triệu đồng cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Hiện nay, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện gồm 23 người, đã ban hành qui chế hoạt động, phân công trách nhiệm cho từng thành viên, duy trì tốt sự phối hợp trong việc xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm và triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Thường xuyên củng cố đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện. Ở cấp xã, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật có 112 đồng chí luôn được tập huấn và trang bị tài liệu kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Hiện toàn huyện có 12 tủ sách pháp luật với hơn 4.600 đầu sách pháp luật, trong đó 11 tủ sách ở 11 xã và 1 tủ sách ở tại Phòng Tư pháp huyện. Các tủ sách đều có quyết định thành lập và quy chế sử dụng do công chức Tư Pháp - Hộ tịch quản lý, các luật hiện hành đều được trang bị tại tủ sách pháp luật. 
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở huyện Sơn Tịnh đã được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú có hiệu quả thiết thực. Thời gian tới, huyện Sơn Tịnh tiếp tục củng cố nguồn  nhân lực, bố trí kinh phí cho các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, đẩy mạnh việc phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị về phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai các mô hình thực hiện Ngày pháp luật hàng năm theo quy định; điều tra khảo sát các mô hình câu lạc bộ pháp luật, chú ý đầu tư đủ sách pháp luật cho các tủ sách cấp xã; triển khai tủ sách pháp luật cho các cơ quan, đơn vị./.