HĐND huyện Sơn Tịnh hội nghị trực báo năm 2019

Sáng ngày 26/11/2019, HĐND huyện Sơn Tịnh hội nghị trực báo năm 2019 đánh giá tình hình hoạt động của HĐND huyện, xã năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020. 
Quang cảnh hội nghị
Năm 2019, Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh tổ chức 2 kỳ họp; Tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2019-kỳ họp lần thứ 10, HĐND huyện đã ban hành 8 nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết quy phạm pháp luật. Thường trực và 2 Ban HĐND huyện tổ chức 6 cuộc giám sát đối với 7 địa phương. Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, tỉnh tiếp xúc cử tri 2 lần tại 11 xã trong huyện, trung bình mỗi điểm tiếp xúc có từ 70-80 cử tri trở lên tham dự, đã tiếp nhận ít nhất trên 15 ý kiến của cử tri tại 1 điểm tiếp xúc. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri được phân loại theo thẩm quyền giải quyết để chuyển cho các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Thông báo phân công tiếp công dân hàng tháng của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND huyện trong năm 2019. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, Thường trực HĐND huyện đã tiếp công dân 3 cuộc. Có 4 đơn tố cáo của công dân gửi đến, hiện các cơ quan đang giải quyết. 
Năm 2019, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND xã thực hiện tốt vai trò chức năng của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. HĐND các xã đã tổ chức tốt kỳ họp thường lệ giữa năm và chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thường lệ cuối năm. HĐND một số xã tổ chức kỳ họp bất thường để xem xét, thông qua phương án sắp xếp, sáp nhập thôn, miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh do HĐND xã bầu, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND nhiệm kỳ 2016-2021. Công tác khảo sát, giám sát được đổi mới, thiết thực, có trọng tâm. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ được Thường trực HĐND xã quan tâm chuẩn bị chu đáo. Công tác tiếp xúc cử tri và tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng qui định của pháp luật. 
Năm 2020, Thường trực, các Ban, tổ đại biểu HĐND huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở thông qua các hoạt động khảo sát, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết HĐND huyện đề ra. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với UBND huyện, UBMTTQVN huyện và các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND huyện năm 2020, đặc biệt là thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và các Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy. Tham mưu cho Huyện ủy, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng cấp cơ sở và tiến đến Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Tịnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức thực hiện hoàn thành Chương trình, kế hoạch khảo sát, giám sát năm 2020 của HĐND huyện. Phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp trên địa bàn huyện trước các kỳ họp năm 2020. .. Đối với HĐND xã, năm 2020 Thường trực và các Ban HĐND xã khẩn trương phối hợp với UBND, UBMTTQVN xã xây dựng quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND, UBMTTQVN mà luật đã quy định. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp HĐND cấp xã. Xác định đúng nội dung trọng tâm kỳ họp, lựa chọn những vấn đề quan trọng có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế- xã hội toàn diện của địa phương, những vấn đề bức xúc của nhân dân đưa vào nội dung của kỳ họp. Tiếp tục nâng cao chất lượng các báo cáo, tờ trình để làm cơ sở cho đại biểu HĐND xem xét quyết định. Nâng cao chất lượng tổ chức tiếp xúc cử tri, tăng cường các hình thức tiếp xúc cử tri ở những nơi có nhiều vấn đề bức xúc...  
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND huyện, xã cũng như kinh nghiệm tổ chức giám sát và giải quyết kiến nghị sau giám sát. 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Trịnh Đình Bá- Phó Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận kết quả HĐND các xã đạt được thời gian qua. Tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu HĐND các cấp cần chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN và các cơ quan trong giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND, nhất là Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bám sát, nắm bắt, tiếp thu những ý kiến, cũng như nguyện vọng của cử tri và nhân dân, kịp thời phản ảnh tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của cử tri và nhân dân.