UBMTTQVN huyện Sơn Tịnh tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2015 và Tháng cao điểm nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015

UBMTTQVN huyện Sơn Tịnh vừa triển khai tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2015 và Tháng cao điểm nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015 (từ ngày 19/1/2015 đến ngày 18/2/2015). 

UBMTTQVN huyện tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận số 264 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt Nam. Phối hợp giám sát chuyên đề của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp về thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Chính phủ. Các cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị - xã hội sử dụng hàng hóa nội địa khi thực hiện mua sắm công. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền cổ động hưởng ứng Tháng cao điểm; treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính trong huyện, trung tâm huyện lỵ, các trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các chợ trung tâm.