Sơn Tịnh tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

Trong năm 2019, huyện Sơn Tịnh đã tích cực chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính và đạt được những kết quả tương đối toàn diện, tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
Thông qua công tác tuyên truyền cải cách hành chính đã giúp nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Sơn Tịnh tích cực tham gia công tác cải cách hành chính. Qua đó, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng của công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện. 
Trong năm 2019, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện Sơn Tịnh đã phát sóng 170 tin, bài tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên sóng Đài huyện và Đài xã. Nội dung phát vào chương trình thời sự, trong đó có phát xen kẽ vào các chuyên mục: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tìm hiểu pháp luật. Đặc biệt, xây dựng chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình Chủ nhật hàng tuần. Thời lượng phát nội dung công tác tuyên truyền cải cách hành chính trong mỗi chương trình thời lượng từ 5 đến 7 phút;  thực hiện tuyên truyền trên xe lưu động và treo băng rôn, panô tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cải cách hành chính trên các trục đường chính và khu vực đông dân cư. Đăng tải nhiều thông tin, bài viết về cải cách hành chính và tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên Trang thông tin điện tử huyện. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện xây dựng 2 panô tuyên truyền cải cách hành chính đặt tại xã Tịnh Bình và Tịnh Bắc. Văn phòng huyện đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện rà soát, tham mưu cho UBND huyện cập nhật, niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật tại trụ sở huyện và Trang thông tin điện tử huyện. Phòng Tư pháp đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức 5 hội nghị tập huấn, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tuyên truyền cải cách hành chính. Đài Truyền thanh 11 xã tiếp phát sóng các chương trình tuyên truyền cải cách hành chính của Đài cấp trên; phát tin, bài tuyên truyền và thông báo hướng dẫn người dân tham gia các giao dịch về dịch vụ công như: khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, bảo hiểm,…
Nhìn chung, việc triển khai, thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính đã có những bước chuyển biến đáng kể. Cụ thể như: điều kiện làm việc được đổi mới, đội ngũ cán bộ, công chức đang từng bước hoàn thiện về chuyên môn, nghiệp vụ, quy trình giải quyết công việc được thể chế hóa, phân cấp trách nhiệm rõ ràng, công khai, minh bạch; chất lượng công việc mang tính chuyên nghiệp hơn, thời gian giải quyết công việc được cụ thể, rõ ràng, hạn chế đến mức thấp nhất các thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn. Các cấp, các ngành đã gắn nội dung tuyên truyền cải cách hành chính vào chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng lực thi hành nhiệm vụ được nâng cao; công tác kiểm soát thủ tục hành chính được tăng cường; chất lượng và hiệu quả công việc ngày một rõ nét hơn, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp.