UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 04/6/2019 Triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Quảng Ngãi năm 2019