Sơn Tịnh tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản Luật năm 2019

Sáng ngày 12/6/2019, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản Luật năm 2019. 
Quang cảnh hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến Luật Quốc phòng, Luật phòng chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. Luật Quốc phòng gồm 7 chương, 40 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. Luật Quốc phòng quy định các nguyên tắc, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng; những hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm quốc phòng; vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 gồm 10 chương, 96 Điều, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2019. Nội dung của Luật có các điểm mới như: mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; loại tài sản, thu nhập phải kê khai; phương thức, thời điểm kê khai tài sản, thu nhập; công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập; việc xử lý đối với trường hợp kê khai không trung thực; vai trò người đứng đầu và công tác phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước…Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. Luật có nhiều điểm mới nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các quy định của Luật Quy hoạch; đồng thời giải quyết các điểm chưa thống nhất trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch ngành.
Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản Luật năm 2019 là dịp để cán bộ, công chức trên địa bàn huyện nắm được các nội dung của các văn bản Luật, từ đó tuân thủ các quy định của Luật, đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện đúng quy định./.