Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị triển khai pháp luật về hộ tịch tại huyện Sơn Tịnh

Sáng ngày 17/7/2018, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức hội nghị triển khai pháp luật về hộ tịch và nội dung rà soát, thống kê, đăng ký hộ tịch tại huyện Sơn Tịnh theo Kế hoạch số 2457/KH-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.  

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Tại buổi tập huấn, bà Lê Hải Yến - Phó Trưởng Phòng Hành chính Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua những nội dung cơ bản của Luật Hộ tịch năm 2014, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch và Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP; nội dung cơ bản của pháp luật nuôi con nuôi; nội dung công tác rà soát, thống kê, đăng ký  hộ tịch theo Kế hoạch số 2457/KH-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký thông kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đây là cơ sở pháp lý để đội ngũ cán bộ, công chức, người làm công tác hộ tịch ở địa phương thực hiện và hướng dẫn nhân dân theo đúng quy định của pháp luật, tránh sai sót, gây khó khăn trong công tác quản lý dân cư./.