Sơn Tịnh triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn huyện

Trong những năm qua, huyện Sơn Tịnh triển khai thực hiện tốt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn huyện. Nhờ đó, đã góp phần làm cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện ngày càng phát triển, chất lượng. 
Trong thời gian qua, UBND huyện Sơn Tịnh thường xuyên chỉ đạo tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện. Qua đó, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc xây dựng xã hội học tập và được đông đảo nhân dân đồng tình, ủng hộ. Hội Khuyến học huyện Sơn Tịnh đã phối hợp tích cực với các cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhân rộng các mô hình học tập đạt hiệu quả. Qua 3 năm triển khai đại trà các mô hình học tập, đến nay toàn huyện đã công nhận 12.354 gia đình đạt tiêu chí gia đình học tập, 58 dòng học học tập, 118 cộng đồng học tập, 60 đơn vị học tập. 
Bên cạnh đó, Phòng NN&PTNT huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, triển khai thực hiện các dự án sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các mô hình sản xuất trình diễn, thử nghiệm, các hoạt động chuyển giao công nghệ, quy trình sản xuất nông nghiệp tiên tiến,…Từ năm 2013 đến nay, các cơ sở dạy nghề đã thực hiện tuyển sinh và đào tạo nghề cho hơn 1.900 lao động nông thôn trên địa bàn huyện, với các ngành nghề như: quản trị doanh nghiệp, may công nghiệp, phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm, chế biến món ăn, trồng nấm rơm, chiết ghép cây cảnh,….Trong đó, phân loại theo 2 nhóm nghề, đó là nghề phi nông nghiệp và nghề nông nghiệp. 
Trong công tác tuyên truyền, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện đã phối hợp với Hội khuyến học huyện thường xuyên thực hiện việc đưa tin, bài phản ánh các hoạt động khuyến học, khuyến tài diễn ra trên địa bàn huyện. Mỗi năm trung bình phát sóng hơn 100 tin, bài, phóng sự tuyên truyền liên quan về chủ đề xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện đã tiếp, phát sóng chương trình phát thanh của Đài cấp trên về tuyên truyền việc xây dựng xã hội học tập, các phong trào học tập suốt đời, các hoạt động tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”. Nhờ đó, phong trào học tập và những tấm gương học sinh, dòng họ hiếu học, đặc biệt là những cá nhân, dòng họ thuộc diện tiêu biểu đã kịp thời được biểu dương, nhân rộng, lan tỏa trong xã hội. 
Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Đề án  “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn huyện vẫn còn gặp một số tồn tại, hạn chế. Đó là, một số tiêu chí chưa được các cơ quan cấp trên hướng dẫn thực hiện hoặc có tiêu chí mang nội dung bao quát toàn xã hội, khó có thể đánh giá cụ thể. Tỷ lệ người dân tham gia các chương trình giáo dục kỹ năng sống để xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng động ngày càng hạnh phúc hơn, chưa có tiêu chí đánh giá cụ thể. Công tác tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập chưa được cơ sở quan tâm đúng mức; một bộ phận người lao động chưa thấy được tầm quan trọng của việc học tập suốt đời, là nhằm nâng cao trình độ văn hóa, tiếp thu khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng cuộc sống. Một số xã chưa bố trí được phòng làm việc, phương tiện làm việc cho các Trung tâm học tập cộng đồng. Nhiều Trung tâm học tập cộng đồng còn lúng túng trong triển khai các mô hình hoạt động, hoạt động chưa phong phú, hiệu quả chưa cao,...
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, trong thời gian tới, huyện Sơn Tịnh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò và lợi ích của học tập suốt đời. Tuyên dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong việc xây dựng xã hội học tập. Tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên. Nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng; từng bước xây dựng cơ sở riêng để đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người dân,…