Sơn Tịnh bỏ phiếu đánh giá đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 3 xã Tịnh Đông, Tịnh Hà và Tịnh Phong

Chiều ngày 03/10/2019, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Sơn Tịnh đã tổ chức bỏ phiếu đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 3 xã của huyện phấn đấu đạt xã nông thôn mới vào cuối năm 2019.
Kết quả về thủ tục hồ sơ tại các địa phương đều đảm bảo như: Tờ trình của UBND xã về việc thẩm tra, đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2019; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới 2019. Về thực hiện 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia tại 3 xã Tịnh Đông, Tịnh Hà và Tịnh Phong cơ bản đều hoàn thành, đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. Nét nổi bật trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương là tập trung vận động, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thể hiện qua việc nhân dân tự nguyện hiến đất, chặt phá cây cối, vật kiến trúc để mở rộng làm đường giao thông nông thôn, đóng góp công sức trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Các địa phương có sự thay đổi đáng kể về bộ mặt nông thôn: Đường giao thông nông thôn được bê tông hóa; nhà văn hóa xã và các thôn được đầu tư xây dựng khang trang; hệ thống kênh mương từng bước được kiên cố hóa; nhân dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi làm tăng năng suất và sản lượng, cải thiện cuộc sống nhân dân
Tại buổi làm việc các thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Sơn Tịnh và Chủ tịch UBND các xã đều bỏ phiếu thống nhất 100% công nhận 3 xã: Tịnh Phong, Tịnh Đông và Tịnh Hà đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. Đây là cơ sở để UBND huyện Sơn Tịnh hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh Quảng Ngãi xét và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.