Công văn số 2004/UBND ngày 20/9/2019 v/v công bố trên sóng ĐTT và Trang TTĐT của huyện để lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn huyện về BCTT hồ sơ và mức độ đạt từng TC NTM của xã Tịnh Đông, Tịnh Hà và Tịnh Phong

Tải xuống Báo cáo thẩm tra