Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới của 02 xã: Tịnh Trà và Tịnh Sơn để lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn huyện Sơn Tịnh

Tải xuống dự thảo Báo cáo