Sơn Tịnh tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới đến năm 2016 cho xã Tịnh Giang

Vừa qua, UBMTTQVN huyện và 20/20 tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thống nhất với kết quả thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện 19/19 tiêu chí nông thôn mới cho xã Tịnh Giang. Đồng thời, UBMTTQVN huyện có kiến nghị: đề nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để xét công nhận xã Tịnh Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016; 

Hội cựu thanh niên xung phong huyện kiến nghị: trước, trong và sau khi xây dựng thành công xã nông thôn mới cần tăng cường, giữ vững không để tiêu chí nào sau khi công nhận có phần thỏa mãn, dẫn đến sa sút, xuống cấp; Hội khuyến học huyện kiến nghị: sau này nên đánh giá thêm về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong tiêu chí số 14. 

Đối với UBND các xã trên địa bàn huyện đều thống nhất với kết quả thẩm tra của UBND huyện, đề nghị UBND huyện hoàn thiện hồ sơ, để trình cấp trên xét công nhận xã Tịnh Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Ngoài ra, Đài Truyền thanh huyện Sơn Tịnh đã công bố 10 lần về kết quả thẩm tra và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới của xã Tịnh Giang để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trên địa bàn huyện. Qua đó, UBND huyện tiếp thu và bổ sung vào hồ sơ để trình UBND tỉnh Quảng Ngãi thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 cho xã Tịnh Giang.