Sơn Tịnh 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý về an ninh, trật tự

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, trong 2 năm qua, UBND huyện Sơn Tịnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện có hiệu quả nội dung Quy chế phối hợp; các đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực phối hợp tham mưu tăng cường công tác chỉ đạo. Đồng thời, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm qui định của pháp luật đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. 
Hiện nay, trên địa bàn huyện Sơn Tịnh có 2 Khu công nghiệp là Tịnh Phong và VSIP Quảng Ngãi với 46 dự án của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, tạo điều kiện cho khoảng 16.000 lao động trong và ngoài tỉnh đến làm việc. Toàn huyện có 64 cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cụ thể có 8 cơ sở cho thuê lưu trú, 13 cơ sở karaoke, 6 cơ sở cầm đồ, 36 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, 1 cơ sở in. Từ 12/2017 đến nay, UBND huyện Sơn Tịnh đã tổ chức triển khai quán triệt Quy chế phối hợp trong công tác quản lý về an ninh, trật tự đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự đến lãnh đạo các cơ quan có liên quan gắn với việc triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Nghị định 96 của Chính phủ về qui định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và nhiều văn bản pháp luật khác có liên quan. Bên cạnh đó, thông qua công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với tuyên truyền Nghị định số 96 của Chính phủ để các tổ chức, cá nhân làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và cán bộ, nhân dân trên địa bàn quản lý nâng cao nhận thức và nghiêm túc chấp hành; tổ chức cam kết không vi phạm qui định trong quá trình hoạt động kinh doanh. 
Các đơn vị đã chủ động triển khai, thực hiện Quy chế theo chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung phối hợp liên ngành; điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi trong quá trình triển khai, thực hiện Quy chế. UBND huyện thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan, tham mưu UBND tỉnh trong việc tổ chức triển khai, góp ý xây dựng các văn bản thực hiện chức năng quản lý trên lĩnh vực an ninh trật tự. Phối hợp tổ chức tuyên truyền và kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện các qui định của pháp luật. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và UBND các xã tăng cường công tác phối hợp liên ngành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm; chủ động công tác nắm tình hình theo dõi quản lý, cấp phép và hướng dẫn các cơ quan doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có điều kiện hoạt động trong hành lang pháp lý. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến qui định của pháp luật, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCCC đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Từ tháng 12/2017 đến nay, huyện Sơn Tịnh đã tiến hành cấp mới 18 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; cấp mới 8 giấy và cấp đổi 28 giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; tiến hành kiểm tra 119 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và lập biên bản vi phạm hành chính 6 trường hợp vi phạm các qui định về an ninh trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phạt tiền hơn 5,2 triệu đồng. Tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy 135 lượt cơ sở liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và xử lý 2 cơ sở vi phạm qui định về đảm bảo an toàn PCCC, phạt tiền hơn 1,1 triệu đồng.