Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tịnh phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh hội nghị về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2019

Sáng ngày 19/4/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tịnh phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh hội nghị về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2019. Dự hội nghị về phía Bộ Chủ huy Quân sự tỉnh có đồng chí Nguyễn Tấn Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Bùi Tá Tuân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Trương Thị Mỹ Trang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Tạ Công Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. 
Quang cảnh hội nghị
Năm 2018, huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, xây dựng bộ đội địa phương, công an theo hướng chính qui, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo phương châm vững mạnh, rộng khắp, đảm bảo đủ 100% quân số theo đầu mối đơn vị, chất lượng chính trị được nâng cao. Chỉ đạo công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện diễn tập đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết quả diễn tập các xã đều đạt mức khá trở lên; diễn tập phòng chống cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng tiềm lực quốc phòng địa phương vững mạnh. Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng cho các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân hiểu biết về Luật quốc phòng, Luật an ninh quốc gia, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ; hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng an ninh, không để bị kích động, bình tĩnh giải quyết các mâu thuẩn, sự việc trong khuôn khổ pháp luật; đồng thời vạch rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch và bọn phản động để mỗi người dân là một chiến sĩ đấu tranh trên mặt trận văn hóa, tư tưởng. Xác định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới; thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao; gắn nhiệm vụ tuyển quân, tuyển sinh với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên và góp phần tạo nguồn cán bộ cơ sở; thực hiện tốt việc sắp xếp, biên chế, tổ chức các đơn vị dự bị động viên và quản lý chặt chẽ tại cơ sở. 
Đối với nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019, Huyện đã ban hành Chỉ thị diễn tập năm 2019, với đầy đủ qui mô, nội dung, thành phần diễn tập theo đúng qui định. Tại hội nghị các đại biểu tham gia thảo luận về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019.
Đồng chí Nguyễn Tấn Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương trong thời gian qua của huyện Sơn Tịnh, ghi nhận những ý kiến của các đồng chí tại hội nghị, qua đó đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn Sơn Tịnh phát huy kết quả đạt được, chủ động chuẩn bị tốt công tác xây dựng, triển khai các kế hoạch đã đề ra để thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019.