UBMTTQVN huyện Sơn Tịnh thực hiện tốt chương trình phối hợp trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong nhiều năm trở lại đây, UBMTTQVN huyện Sơn Tịnh đã chú trọng thực hiện tốt công tác phối hợp thực hiện các Nghị quyết liên tịch, Kế hoạch liên tịch và Chương trình phối hợp hành động trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, UBMTTQVN huyện Sơn Tịnh đã phối hợp thực hiện các Nghị quyết liên tịch, Kế hoạch liên tịch và Chương trình phối hợp hành động trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động triển khai nhiều biện pháp, hình thức vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào. Việc phối hợp phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Khu dân cư” và các phong trào hành động cách mạng của các ngành, đoàn thể nên có sức lan tỏa nhanh, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để công tác Mặt trận thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc một cách toàn diện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát động sâu rộng phong trào từ huyện đến cơ sở có hiệu quả. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể tham gia. Qua đó, UBMTTQVN huyện tổ chức ký kết nhiều chương trình phối hợp, quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch liên tịch phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, điển hình như: chương trình phối hợp giữa UBMTTQVN huyện với Công an huyện về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới, UBMTTQVN huyện ban hành kế hoạch triển khai chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua - bán người, kế hoạch về triển khai dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy”. Đặc biệt, một trong những nội dung trọng tâm trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương một cách đồng bộ nhằm huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, nội dung và hình thức xây dựng phong trào phải được đổi mới theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng địa bàn khu dân cư. Từ đó, nhân dân tích cực ủng hộ, giúp đỡ lực lượng công an kịp thời ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm an ninh trật tự ngay ở cơ sở. Bên cạnh đó, UBMTTQVN huyện còn xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở các xã và các ban, ngành cấp huyện như: các mô hình quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trên các lĩnh vực, kế hoạch xây dựng “điểm sáng Khu dân cư 6 không”, “Tổ tuần tra an ninh thôn”, phát huy vai trò, hiệu quả của các họ tộc trong việc quản lý và giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật.

Trên thực tế, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong nhiều năm trở lại đây trên địa bàn huyện luôn khơi dậy sức mạnh và tiềm năng to lớn của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, có tác động mạnh mẽ thúc đẩy các phong trào cách mạng khác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong thời gian tới, UBMTTQVN huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào, các cuộc vận động như: Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Khu dân cư”, “Xóa đói - giảm nghèo”,…Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời, duy trì công tác phối hợp, ký kết liên tịch xây dựng phong trào, tổ chức cam kết, giao ước thi đua xây dựng gia đình, địa bàn dân cư, xã, cơ quan, đơn vị, trường học an toàn về an ninh trật tự. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc một cách toàn diện và hiệu quả. Tiếp tục nhân rộng các mô hình trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở từng địa bàn dân cư, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội ngày càng bền vững.

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com