Thông báo số 63/TB-UBND ngày 11/03/2015 của UBND huyện

Kết luận của đồng chí Phạm Vinh - CT UBND huyện tại cuộc họp trực báo công tác tuần thứ 10 năm 2015. Tải về