Thông báo số 43/TB-UBND ngày 05/02/2015 của UBND huyện

Kết luận của đồng chí Phạm Vinh - CT UBND huyện Sơn Tịnh tại cuộc họp bàn giải quyết một số tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi. Tải về