Thông báo số 39/TB-UBND ngày 03/02/2015 của UBND huyện

Kết luận của đồng chí Lữ Xuân Ánh - PCT UBND huyện tại Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Sơn Tịnh năm 2014 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015. Tải về