Thông báo số 11/TB-UBND ngày 21/01/2015 của UBND huyện

Kết luận của đồng chí Phạm Đông - PCT UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tải về