Thông báo số 10/TB-UBND ngày 20/01/2015 của UBND huyện

Kết luận của đồng chí Phạm Đông - PCT UBND huyện tại buổi làm việc với Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện và Môi trường huyện. Tải về