Thông báo số 05/TB-UBND ngày 09/01/2015 của UBND huyện

Kết luận của đồng chí Phạm Vinh - CT UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác khuyến nông năm 2014 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015. Tải về