Thông báo số 04/TB-UBND ngày 09/01/2015 của UBND huyện

Kết luận của đồng chí Lữ Xuân Ánh - PCT UBND huyện tại cuộc họp bàn việc quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. Tải về