Thông báo số 03/TB-UBND ngày 07/01/2015 của UBND huyện

Kết luận của đồng chí Lữ Xuân Ánh - PCT UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân 2014 - 2015. Tải về