THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TƯ NHÂN CÓ VỐN SÁCH BAN ĐẦU TỪ 1000 BẢN ĐẾN DƯỚI 2000 BẢN:

a) Trình tự thực hiện:

- Đối với đối tượng thực hiện TTHC:Người đứng tên thành lập thư viện lập hồ sơ đăng ký và nộp tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC:Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng dẫn đối tượng bổ sung cho đầyđủ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cấp giấy biên nhận cho đối tượng thực hiện TTHC.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện cho thư viện. Trong trường hợp từ chối phải có ý kiến bằng văn bản và nêu rõ lý do.

THỦ TỤC CÔNG NHẬN LẠI “XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI”:

a) Trình tthực hiện:

- Đối với đối tượng thực hiện TTHC:Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và nộp hồ sơ tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC:Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng dẫn đối tượng bổ sung cho đầyđủ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cấp giấy biên nhận cho đối tượng thực hiện TTHC.

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (có biên bản kiểm tra). Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với bộ phận thi đua, khen thưởng cùngcấp, trình Chủ tịchUBND huyện ra quyết định công nhận, công nhận lạivà cấpgiấycông nhận“Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

Căn cứ hồ sơ đề nghị và biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Ban Chỉ đạo huyện. Chủ tịch UBND huyện ra quyết định công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, kèm theo giấy công nhận; trường hợp không công nhận, phải có văn bản trả lời UBND xã và nêu rõ lý do chưa công nhận.

THỦ TỤC CÔNG NHẬN “XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI”:

a) Trình tự thực hiện:

- Đối với đối tượng thực hiện TTHC:Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và nộp hồ sơ tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC:Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyệnhướng dẫn đối tượng bổ sung cho đầyđủ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyệncấp giấy biên nhận cho đối tượng thực hiện TTHC.

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (có biên bản kiểm tra). Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với bộ phận thi đua, khen thưởng cùng cấp, trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định công nhận, công nhận lại và cấp giấy công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

Căn cứhồ sơ đề nghị và biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Ban Chỉ đạo huyện. Chủ tịch UBND huyện ra quyết định công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, kèm theo giấy công nhận; trường hợp không công nhận, phải có văn bản trả lời UBND xã và nêu rõ lý do chưa công nhận.

THỦ TỤC CÔNG NHẬN LẠI “THÔN VĂN HÓA”, “LÀNG VĂN HÓA”, “ẤP VĂN HÓA”, “BẢN VĂN HÓA” VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG:

a) Trình tthực hiện:

- Đối với đối tượng thực hiện TTHC:

+ Khudân cư đăng ký xây dựng khu dân cưvăn hóa với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

+ Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì phối hợp với Trưởng thôn (làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương) họp khu dân cư đề nghị công nhận khu dân cư văn hóa và nộp hồ sơ đề nghị tạiPhòng Văn hóa vàThông tin huyện.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC:Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng dẫn đối tượng bổ sung cho đầyđủ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cấp giấy biên nhận cho đối tượng thực hiện TTHC.

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị công nhận khu dân cư văn hóa, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện và các ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện tiến hành kiểm tra (có biên bản kiểm tra); Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện và bộ phận thi đua, khen thưởng trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định công nhận, công nhận lại và cấp giấy công nhận cho các khu dân cư văn hóa.

THỦ TỤC CÔNG NHẬN “THÔN VĂN HÓA”, “LÀNG VĂN HÓA”, “ẤP VĂN HÓA”, “BẢN VĂN HÓA” VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG:

a) Trình tự thực hiện:

- Đối với đối tượng thực hiện TTHC:

+ Khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

+ Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì phối hợp với Trưởng thôn (làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương) họp khu dân cư đề nghị công nhận khu dân cư văn hóa và nộp hồ sơ đề nghị tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC:Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng dẫn đối tượng bổ sung cho đầyđủ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyệncấp giấy biên nhận cho đối tượng thực hiện TTHC.

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị công nhận khu dân cư văn hóa, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện và các ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện tiến hành kiểm tra (có biên bản kiểm tra); Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện và bộ phận thi đua, khen thưởng trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định công nhận, công nhận lại và cấp giấy công nhận cho các khu dân cư văn hóa.

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRẠM THU, PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG (BTS):

a) Trình tự thực hiện:

- Đối với đối tượng thực hiện TTHC:Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC:Cơquan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyệnhướng dẫn đối tượng thực hiện TTHC bổsung.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyệncấp giấy biên nhận cho đối tượng.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyệnxem xét, thẩm định hồ sơ và trình UBND huyện xem xét, điều chỉnh giấy phép.

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com