Cấp giấy chứng nhận trường hợp nhà ở xây dựng không phép, sai phép trước ngày 01/07/2004

Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...
A- THÀNH PHẦN HỒ SƠ:
 
    - 02 bản chính đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu;

Xác nhận bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường

Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết...
A. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:
 
- 01 văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (theo mẫu).
 
- 03 bản cam kết bảo vệ môi trường (theo mẫu).

THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG:

a) Trình tự thực hiện:

- Đối với đối tượng thực hiện TTHC:Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng gửi một bộ hồ sơ tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, nơi đã cấp giấy chứng nhận.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC:Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng dẫn đối tượng bổ sung cho đầyđủ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cấp giấy biên nhận cho đối tượng thực hiện TTHC.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, UBND huyệncó trách nhiệm thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổsung thay thế cho giấy chứng nhận cũ.

Trường hợp từchối, UBND huyệncó trách nhiệm trảlời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG:

a) Trình tự thực hiện:

- Đối với đối tượng thực hiện TTHC:Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng gửi một bộ hồ sơ tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện,nơi đã cấp giấy chứng nhận.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC:Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng dẫn đối tượng bổ sung cho đầyđủ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cấp giấy biên nhận cho đối tượng thực hiện TTHC.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, UBND huyệnthẩm định hồ sơ, quyết định gia hạn giấychứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tổchức, cá nhân biết.

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG:

a) Trình tự thực hiện:

- Đối với đối tượng thực hiện TTHC:Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghịcấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng gửi một bộ hồ sơ tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện,nơi đã cấp giấy chứng nhận.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC:Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng dẫn đối tượng bổ sung cho đầyđủ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cấp giấy biên nhận cho đối tượng thực hiện TTHC.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, UBND huyệnthẩm định hồ sơ, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Trường hợp từ chối, UBND huyện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, cá nhân biết.

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG:

a) Trình tthực hiện:

- Đối với đối tưng thực hiện TTHC:Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp trực tiếp hồ sơ tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

- Đối với cơquan thực hiện TTHC:Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng dẫn đối tượng bổ sung cho đầyđủ;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cấp giấy biên nhận cho đối tượng thực hiện TTHC.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, UBND huyệnthẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Trường hợp từ chối, UBND huyện, thành phố có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, cá nhân và cơ quan cấp giấy đăng ký kinh doanh biết.

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com