Thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã

Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...

A. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

    - Thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của HTX.

    - Bản chính GCN ĐKKD.

    - Biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh. 

Riêng các trường hợp sau phải bổ sung thêm giấy tờ:

    * Thay đổi, bổ sung ngành, nghề phải có vốn pháp định: nộp thêm giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh số vốn pháp định của HTX.

    * Thay đổi, bổ sung ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề: nộp thêm bản sao chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật (có chứng thực).

B. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: trong 07 ngày làm việc.

C. LỆ PHÍ: 10.000 đồng.