Cấp mới Giấy chứng nhận ĐKKD hợp tác xã

Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...

A. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

- Đơn ĐKKD HTX (theo mẫu).

- Điều lệ Hợp tác xã.

- Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát Hợp tác xã.

- Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập Hợp tác xã.

B. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 ngày làm việc.

C. LỆ PHÍ: 100.000 đồng/1 lần cấp.