HỘI NÔNG DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

- Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0255 3842307; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
1. Chủ tịch: Huỳnh Văn Quyết
- Điện thoại: 0913 470048
 
2. Phó Chủ tịch: Lê Trung Tín
- Điện thoại: 0984 911559
 
* Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ:
Chức năng là tập hợp, vận động, giáo dục hội viên nông dân phát huy quyề làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt. Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối Đại đoàn kết dân tộc.
 
Nhiệm vụ là truyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lực của Nhà nước khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực tự cường, lao động sáng tạo của nhân dân.