4/ PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN SƠN TỊNH

- Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 055. 3673776

I/ Lãnh đạo cơ quan:

1/ Trưởng phòng: LỮ ĐÌNH BA

Điện thoại để bàn: 055 3673776

Di động: 0914.043.984

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2/ Phó Trưởng phòng: DƯƠNG PHƯƠNG ANH

Điện thoại: 0917 169900

3/ Phó Trưởng phòng: LÊ QUẾ ANH

Di động: 0982 114 489

4/ Các bộ phận chuyên môn:

a/ Bộ phận theo dõi lĩnh vực Người có công cách mạng

- Điện thoại để bàn: 055 3841568

b/ Bộ phận theo dõi lĩnh vực Bảo trợ xã hội, hộ nghèo, lao động việc làm

- Điện thoại: 0553.677103

c/ Bộ phận theo dõi lĩnh vực Trẻ em, mại dâm ma túy, bình đẳng giới…

- Điện thoại: 0553.677319

II/ Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:

1/ Chức năng:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Sơn Tịnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà Nước về các lĩnh vực: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

2/  Nhiệm vụ và quyền hạn:

Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, cơ sở dạy nghề, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với cán bộ, công chức ở xã.

Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội.

Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các qui định của pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo qui định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà Nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn.

Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo qui định của UBND huyện và Sở LĐTBXH.

Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo qui định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo qui định của pháp luật và phân công  của UBND huyện.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao hoặc theo qui định của pháp luật.

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com