2/ PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN SƠN TINH

- Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 055 3842143 - 055 3841654

- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

I/ LÃNH ĐẠO PHÒNG

1/ Trưởng phòng: Đoàn Minh Thái

- Điện thoại: 055 3842143

- Di động: 0977 896945

2/ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Dũng

- Điện thoại: 055 3841654

- Di động: 01665 149782

II/ Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ:

1/ Vị trí và chức năng

Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở cơ sở về các lĩnh vực: văn hóa; gia đình; thể dục; thể thao; du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh; thông tin đối ngoại.

2/ Nhiệm vụ và quyền hạn

a/ Về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

- Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; chống bạo lực trong gia đình.

- Giúp Ủy ban nhân dân huyện cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

- Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Trung tâm văn hoá - thông tin, thể thao, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của phòng trên địa bàn huyện.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

b/ Về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông:

- Trình Ủy ban nhân dân huyện dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực về thông tin và truyền thông.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Giúp Ủy ban nhân dân huyện cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

- Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh.

- Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

- Theo dõi quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng và các điểm phục vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. Phối hợp tham gia ý kiến cho các doanh nghiệp quy hoạch, thiết kế phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn huyện.

- Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản; thông tin đối ngoại.

c/ Nhiệm vụ khác:

- Triển khai thực hiện Đề án quản lý, bảo tồn, tôn tạo, trùng tu các di tích lịch sử văn hóa - danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện đã được phê duyệt, nhằm chống sự xuống cấp của các di tích lịch sử văn hóa và tham mưu UBND huyện phân bổ kinh phí hàng năm. Lập hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền công nhận mới các di tích được phát hiện trên địa bàn, chống xâm phạm, phá hoại di tích.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương và thực hiện chế độ chính sách khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn đối với cán bộ công chức thuộc ngành theo phân công của UBND huyện, thực hiện đúng quy định của pháp luật.

- Phòng Văn hóa và Thông tin với chức năng là cơ quan Thường trực BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện, tham mưu cho UBND huyện, Trưởng BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện: chỉ đạo triển khai, thực hiện phong trào từ huyện đến cơ sở.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và các Sở chuyên ngành cấp tỉnh về công tác chuyên môn được giao.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác (thường xuyên hoặc đột xuất do UBND huyện giao)

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com