5/ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN SƠN TỊNH

- Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 055 3842456

- Fax: 055 3842456

I/ Lãnh đạo cơ quan, đơn vị

1/ Trưởng Phòng: Trần Đức Hùng

- Điện thoại bàn: 055 3673473

- Di động: 0983 469297

2/ Phó Trưởng phòng: Đỗ Hồng Long

- Điện thoại: 055 3842456

- Di động: 0914 101467

3/ Các bộ phận chuyên môn:

- Điện thoại bàn: 055 3842466

II/ Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

* Chức năng:

- Phòng Tài chính-Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo ủy quyền và của UBND huyện theo quy định của Pháp luật;.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, công tác và hoạt động của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tham mưu và trình UBND huyện:

- Ban hành các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của UBND huyện về các lĩnh vực được giao.

 - Quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về các lĩnh vực được giao.

 - Các chương trình, biện pháp về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc các lĩnh vực được giao.

2. Trình Chủ tịch UBND huyện các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn, thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND huyện, thẩm định và chịu trách nhiệm về kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước được giao trên địa bàn.

4. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, xây dựng trình UBND huyện dự toán ngân sách huyện theo hướng dẫn của Sở Tài chính

5. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách huyện trình UBND huyện, lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình UBND huyện, tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định theo quy định.

6. Hướng dẫn kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của nhà nước thuộc huyện.

7. Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

8.Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do huyện quản lý, thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã, các đơn vị dự toán, lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện, tổng hợp lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và quyết toán chi ngân sách địa phương, báo cáo UBND huyện để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND huyện. Thẩm tra phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện quản lý.

9. Quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc cấp huyện quản lý theo quy định của Chính phủ về hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình UBND huyện quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước.

10. Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý giá theo quy định của UBND tỉnh, kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn.

12. Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn huyện, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức làm công tác kế hoạch và đầu tư cấp xã.

13. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh gía đầu tư, kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

14. Về kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân:

a) Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

b) Tổng hợp, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện.

c) Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

15. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn nghiệp vụ được giao.

16.  Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

17. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính, giúp UBND huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

18. Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của UBND cấp huyện.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật.

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com