Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sơn Tịnh

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN SƠN TỊNH

- Địa chỉ liên hệ: Xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Số điện thoại: 055.3842118; 055.3671013.

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

I/ Lãnh đạo cơ quan:

1/ Phó Giám đốc: Phạm Văn Tùng

- Điện thoại để bàn: 055.3842118

- Di động: 0905759089

2/ Phó Giám đốc: Ngô Thanh Phương

- Di động: 0913195399