Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao

TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN - THỂ THAO HUYỆN

- Địa chỉ: Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi.

- Số điện thoại: 055.3671008; 055.3671098

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

I/ Lãnh đạo đơn vị

1/ Giám đốc: Tôn Thị Bích Khuê

- Điện thoại để bàn: 055.3671008

- Di động: 0905 003940

2/ Phó Giám đốc: Trần Dương

- Điện thoại để bàn: 055.3671098

- Di động: 0946 768 645

3/ Phó Giám đốc: Tôn Thị Thu Phương

- Điện thoại để bàn: 055.3674558

- Di động: 0985 553299

- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4/ Phó Giám đốc: Đặng Hữu Hà

- Di động: 0975 319955