DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vc hộ tch

1

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

- Công bố tại Quyết định số 2552/QĐ- UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Người trực tiếp thực hiện: Công chức Tư pháp - Hộ tịch được giao nhiệm vụ đăng ký lưu động.

2

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

3

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

II

Lịch vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

4

Thủ tục tiếp công dân tại UBND cấp xã

Công bố tại Quyết định số 2552/QĐ- UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

5

Thủ tục xử lý đơn thư

6

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND cấp xã

7

Thủ tục giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND cấp xã