III. Lĩnh vực tôn giáo

III. Lĩnh vực tôgiáo:

43. Thủ tục tiếp nhận thông bángười đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tíngưỡng

a) Trìnhtựthựchiện:

- Bước 1:Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng.

- Bước 2:Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét văn bản thông báo, lưu hồ sơ để thực hiện công tác quản lý.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộphậntiếpnhậnhồ sơvà trả kết quả của UBND cấp xã hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

Thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:Trong ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Ủy ban nhân dân cấp xã.

g) Kết quả thực hiện:Lưu hồ sơ.

h) Phí, lệ phí:Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng theo mẫu Mẫu B1 (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả bầu, cử người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản.

- Người đại diện hoặc thành viên ban quản lý cơ sở tín ngưỡng là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có uy tín trong cộng đồng dân cư và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháplệnhsố21/2004/PL-UBTVQH11 ngày18 tháng6 năm2004 củaỦybanThườngvụQuốchộivềtínngưỡng, tôngiáo;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

          Mẫu B1     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                               ……(1),  ngày……tháng……năm……


THÔNG BÁO

Về người đại diện cơ sở tín ngưỡng

Kính gửi:(2)………………………………………………………….……………….

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):…………………...………………………..……

Địa chỉ: ……..…………………….………….…….……..…………………………

Thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng:

Họ và tên: …………………....Tên gọi khác…………….…..Năm sinh……..…..…

 Giấy CMND số:…………….…..Ngày cấp:………………...Nơi cấp:.…..……..…

Nơi cư trú:……………………………………………………..……………...……...

Là đại diện cơ sở tín ngưỡng.

Đính kèm Thông báo gồm: biên bản về việc bầu (cử) người đại diện, ban quản lý; danh sách thành viên Ban quản lý nếu có (họ tên, tên gọi khác, tuổi, số  giấy CMND, nơi cư trú).

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)

 (Ký, ghi rõ họ tên)


 (1)  Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

 (2)  Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tín ngưỡng.

 (3)  Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký  Thông báo

44. Thủ tục tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1.Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng gửi bản thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 2.Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét bản thông báo và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.

- Bước 3. Nếu Ủy ban nhân dân cấp xã không có ý kiến khác thì cơ sở tín ngưỡng được hoạt động theo nội dung đã thông báo.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện:

 Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộphậntiếpnhậnhồ sơvà trả kết quả của UBND cấp xã hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản thông báo (theo mẫu).

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:10 (mười) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Cơ quanthực hiện thủ tục hành chính:UBNDcấpxã.

e)Đốitượngthựchiện:Tổchức.

g) Mẫuđơn, mẫutờkhai:

Thôngbáodựkiếnhoạtđộngtínngưỡngnăm… theoMẫuB2 (banhànhkèmtheoThôngtư số01/2013/TT-BNVngày25/3/2013 củaBộNộivụ).

h) Kếtquảcủaviệcthựchiệnthủtụchànhchính:ChấpthuậncủaUBNDxã.

i) Phí, lệphí:Không.

k) Yêucầu, điềukiệnđthựchiệnthủtụchànhchính:Trướcngày15/10 hàngnăm, ngườiđạidiệnhoặcbanquảnlý cơ sởtínngưỡngcó tráchnhiệmgửiđếnỦybannhândâncấpxã bảnthôngbáodựkiếnhoạtđộngtínngưỡngdiễnravàonămsautạicơ sở.    

l) Căncứpháplý củathủtụchànhchính:

- Pháplệnhsố21/2004/PL-UBTVQH11 ngày18 tháng6 năm2004 củaỦybanThườngvụQuốchộivềtínngưỡng, tôngiáo;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B2     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

THÔNG BÁO

Dự kiến hoạt động tín ngưỡng năm……         

Kính gửi:(2)………………………………………………………….….……………

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):………………....….…...………..……...………

Địa chỉ: ……………………………………...………………………………………

Người đại diện (hoặc người thay mặt Ban quản lý):

Họ và tên: …………………….Tên gọi khác………….………Năm sinh…..……...

Giấy CMND số:………………….Ngày cấp:………….….…...Nơi cấp:…...…...…

Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng:

Tổng số hoạt động tín ngưỡng diễn ra trong năm: …………... cuộc.

(Danh sách các hoạt động tín ngưỡng theo mẫu kèm theo).

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)

 (Ký, ghi rõ họ tên)


(1)  Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(2)  Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tổ chức hoạt động tín ngưỡng.

(3) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký Thông báo.

DANH SÁCH CÁC HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG NĂM…..

Kèm theo Thông báo dự kiến các hoạt động tín ngưỡng năm … của……………………(Mẫu B2)

TT

Tên hoạt động tín ngưỡng

Người tổ chức, chủ trì

Số lượng người tham gia

Nội dung

Hình thức tổ chức

Thời gian

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

                                                   NGƯỜI ĐẠI DIỆN (1

                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

     (1)  Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký danh sách các hoạt động tín ngưỡng .

45. Thủtụcchấpthuậnđăngký sinhhoạttôngiáo

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:Người đại diện gửi hồ sơ đăng ký sinh hoạt tôn giáo đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 2:Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.

- Bước 3:Ủy ban nhân dân cấp xã chấp thuận hoặc không chấp thuận cho đăng ký sinh hoạt tôn giáo. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện:Nộp hồ sơ Bộphậntiếpnhậnhồ sơvà trả kết quả của UBND cấp xã.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký sinh hoạt tôn giáo (theo mẫu).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:15 (muời lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Ủy ban nhân dân cấp xã.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Văn bản chấp thuận.

h) Phí, lệ phí:Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đăng ký sinh hoạt tôn giáo theo Mẫu B4 (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tôn chỉ, mục đích, nội dung sinh hoạt không vi phạm các quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Điều 15 của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo.

- Người đại diện phải là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, có tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháplệnhsố21/2004/PL-UBTVQH11 ngày18/6/2004 củaỦybanThườngvụQuốchộivềtínngưỡng, tôngiáo;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

                                                                                                          Mẫu B4     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO

Kính gửi: (2)………….………………..……………………………………..………

Tên tôn giáo:………….……………………………………………………...……

Người đại diện:

Họ và tên: ……….…………...…...Tên gọi khác……………..Năm sinh……....….

Giấy CMND số:…………………...Ngày cấp:………………..Nơi cấp:…………

Nơi cư trú:…………………….………………………………………………...…

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo với nội dung như sau:

Tôn chỉ, mục đích:……………………………………….………..………………

Nội dung sinh hoạt:..…………………..………………………….…………………

Hình thức sinh hoạt: …...……………………………………………………………

Địa điểm sinh hoạt :…………………………….……………….…….…..………

Thời gian sinh hoạt:………………………….……………………………………

Số lượng người sinh hoạt tại thời điểm đăng ký:...…………………...…..…………

 

                                  NGƯỜI ĐẠI DIỆN

                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

(1)  Địa danh nơi đăng ký sinh hoạt tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi dự kiến tổ chức sinh hoạt.

46. Thủ tục tiếp nhận đăng ký người vào tu

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:Người phụ trách cơ sở tôn giáo gửi hồ sơ đăng ký người vào tu đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 2:Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ, lưu hồ sơ để thực hiện công tác quản lý.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộphậntiếpnhậnhồ sơ vàtrả kết quả của UBND cấp xã hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản đăng ký người vào tu (theo mẫu).

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi người vào tu có hộ khẩu thường trú.

+ Ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ (với người chưa thành niên vào tu).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 01 (một) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Cơ quanthực hiện thủ tục hành chính:UBNDcấpxã.

e) Đốitượngthựchiện:Cá nhân, tổchức.

g) Mẫuđơn, mẫutờkhai:Đăngký ngườivàotutheoMẫuB23 (banhànhkèmtheoThôngtư số01/2013/TT-BNVngày25/3/2013 củaBộNộivụ).

h) Kếtquảcủaviệcthựchiệnthủtụchànhchính:Giấyxácnhận.

i) Phí, lệphí:Không.

k) Yêucầuhoặcđiềukiệnđthựchiệnthủtụchànhchính:Ngườiphụtráchcơ sởtôngiáocó tráchnhiệmgửihồsơ đăngký ngườivàotutrongthờihạn03 (ba) ngàylàmviệckểtừngàynhậnngườivàotu.

l) Căncứpháplý củathủtụchànhchính:

- Pháplệnhsố21/2004/PL-UBTVQH11 ngày18/6/2004 củaỦybanThườngvụQuốchộivềtínngưỡng, tôngiáo;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

                                                                                                    Mẫu B23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

ĐĂNG KÝ NGƯỜI VÀO TU

Kính gửi:(2) ….…………………………………………………….……………...

Người phụ trách cơ sở tôn giáo:

Họ và tên: …………………………….……………Năm sinh…..............................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………...................…………...

Chức vụ, phẩm trật ……….………………………….…………........…...........……

Cơ sở tôn giáo:…………………………………………………........………………

Đăng ký danh sách người vào tu với nội dung sau:

TT

Họ và tên

Giấy CMND

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Nơi cư trú

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)

Số GCMND

Ngày cấp

Nơi cấp

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

Kèm theo đăng ký gồm: sơ  yếu  lý lịch người vào tu có xác nhận của Ủy ban nhân dân  cấp xã nơi cư trú của người vào tu; ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ đối với người chưa thành niên.

 

 

         NGƯỜI PHỤ TRÁCH CƠ SỞ TÔN GIÁO

         (Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có cơ sở tôn giáo nhận người vào tu.

(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tôn giáo.

47. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trước khi tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 2:Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét văn bản thông báo và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.

- Bước 3:Ủy ban nhân dân cấp xã chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức quyên góp. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 Văn bản thông báo trong đó nêu rõ mục đích, phạm vi, cách thức và thời gian thực hiện quyên góp, cơ chế quản lý, cách thức sử dụng quyên góp (theo mẫu).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Cơ quanthực hiện thủ tục hành chính:UBNDcấpxã.

e) Đốitượngthựchiện:Tổchức.

g) Mẫuđơn, mẫutờkhai: Thôngbáovềviệctổchứcquyêngópcủacơ sởtínngưỡng, tổchứctôngiáotheoMẫuB30 (banhànhkèmtheoThôngtư số01/2013/TT-BNTngày25/3/2013 củaBộNộivụ).

h) Kếtquảthựchiệnthủtụchànhchính:Vănbảnchấpthuận.

i) Phí, lệphí:Không.

k) Yêucầu, điềukiệnthựchiệnthủtụchànhchính:

- Cơ sởtínngưỡng, tổchứctôngiáotổchứcquyêngóptrêncơ sởtựnguyệncủatổchức, cá nhântrongnướcvà tổchức, cá nhânnướcngoàitheoquyđịnhcủaphápluật.

- Việctổchứcquyêngópcủacơ sởtínngưỡng, tổchứctôngiáophảicôngkhairõ ràngmựcđíchsửdụngtrướckhiquyêngópphảithôngbáovớiUBNDcâpxã nơitổchứcquyêngóp.

- Khôngđượclợidụngviệcquyêngópđểphụcvụlợiíchcá nhânhoặcthựchiệnnhữngmụcđíchtráiphápluật.

l) Căncứpháplý củathủtụchànhchính:

- Pháplệnhsố21/2004/PL-UBTVQH11 ngày18/6/2004 củaỦybanThườngvụQuốchộivềtínngưỡng, tôngiáo;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B30

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

Kính gửi:(2)……..…………………………………………………...……………….

Tên cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo: ….…...………..…………….…………......

Địa chỉ: ………………………………………………........………………………...

Người đại diện:

Họ và tên…………………………….…………………………….…..…………..…

 

Thông báo về việc tổ chức quyên góp với nội dung sau:

Mục đích quyên góp:…………………………………………………….…………..

Phạm vi tổ chức quyên góp:…..…………………………………….……………….

Cách thức quyên góp:…………………………………………………….………….

Thời gian thực hiện quyên góp:..………………………………………….…………

Cơ chế quản lý, sử dụng tài sản được quyên góp:.……………………….….………

.………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………….………

 

 

                      NGƯỜI ĐẠI DIỆN

                   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

1)Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

(2)Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (đối với trường hợp tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã).

48. Thủ tục tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1.Người đại diện cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo cơ sở gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 2.Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét văn bản thông báo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo nội dung thông báo của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện:

 Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Văn bản thông báo về việc sửa chữa nhỏ cơ sở tôn giáo, trong đó nêu rõ nội dung, thời gian sửa chữa, cải tạo (theo mẫu).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:01 (một) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Cơ quanthực hiện thủ tục hành chính:UBNDcấpxã.

e) Đốitượngthựchiệnthủtụchànhchính:Tổchức.

g) Mẫuđơn, mẫutờkhai:Thôngbáovềviệcsửachữa, cảitạo, nângcấpcôngtrìnhtínngưỡng, côngtrìnhtôngiáokhôngphảixincấpgiấyphépxâydựng(MẫuB29, Thôngtư số01/2013/TT-BNVngày25/3/2013 củaBộNộivụ).

h) Kếtquảthựchiệnthủtụchànhchính:Giấyxácnhận.

i) Phí, lệphí:Không.

k) Yêucầu, điềukiệnđthựchiệnthủtụchànhchính:

- Khisửachữa, cảitạo, nângcấpcôngtrìnhtínngưỡng, côngtrìnhtôngiáokhôngphảilà ditíchlịchsử- vănhóa, danhlamthắngcảnhđã đượccơ quannhà nướccó thẩmquyềnxếphạngmà khônglàmthayđổikiếntrúc, kếtcấuchịulực, antoàncủacôngtrìnhvà khuvựcxungquanh.

- Trướckhisửachữa, cảitạo, nângcấpphảigửivănbảnthôngbáođếnỦybannhândâncấpxã.

l) Căncứpháplý củathủtụchànhchính:

- Pháplệnhsố21/2004/PL-UBTVQH11 ngày18/6/2004 củaỦybanThườngvụQuốchộivềtínngưỡng, tôngiáo;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

                             Mẫu B29   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                 ………(1), ngày……tháng……năm……

THÔNG BÁO

Về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng,

công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

Kính gửi:(2)………………………………………………………….………………

Tên cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo….…...………..………….……………

………………………………………………………………………….……………

Người đại diện:

Họ và tên: …………………………..………………Năm sinh…................………..

Tên gọi trong cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức tôn giáo (nếu có)……………...……………………………………………….........………………

Chức vụ, phẩm trật: …………………………………………...............…………….

Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo với nội dung sau:

Lý do sửa chữa, cải tạo:……………………………………………….....…………..

Thời gian sửa chữa, cải tạo:………………………………………………….....……

Phạm vi và mức độ sửa chữa: ……………………………………………….........…

………………………………………………………………………………….....…

………………………………………………………………………………….....…

Các hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo:……………………………………........

…………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………….

 

 

                       NGƯỜI ĐẠI DIỆN

                       (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

49. Thủ tục Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:Người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở gửi bản đăng ký hoạt động tôn giáo sẽ diễn ra vào năm sau tại cơ sở đó đếnđến Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 2:Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét văn bản đăng kývà đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.

- Bước 3:Nếu Ủy ban nhân dân cấp xãkhông có ý kiến khác thì tổ chức tôn giáo cư sở được hoạt động theo nội dung đã đăng ký.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện:

 Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Văn bản đăng ký (theo mẫu).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Cơ quanthực hiện thủ tục hành chính:UBNDcấpxã.

e) Đốitượngthựchiện:Tổchức.

g) Mẫuđơn, mẫutờkhai:Đăngký chươngtrìnhhoạtđộngtôngiáotheoMẫuB21 (banhànhkèmtheoThôngtư số01/2013/TT-BNVngày25/3/2013 củaBộNộivụ).

h) Kếtquảthựchiệnthủtụchànhchính:Vănbảnthôngbáo.

i) Phí, lệphí:Không.

k) Yêucầu, điềukiệnthựchiệnthủtụchànhchính: Hồsơ đăngký gửitrướcngày15/10 hàngnăm.

l) Căncứpháplý củathủtụchànhchính:

- Pháplệnhsố21/2004/PL-UBTVQH11 ngày18/6/2004 củaỦybanThườngvụQuốchộivềtínngưỡng, tôngiáo;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

                   Mẫu B21   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

(Năm ……)

          Kính gửi: (2) ………………………. …………………..……………………..

Tên tổ chức tôn giáo cơ sở:…………….……….... ….…...……..………………….

Người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở:

Họ và tên: ………………..…………………...…………Năm sinh….......................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)………………………………………...............……

Chức vụ, phẩm trật ………..……………………………...........................................

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo với nội dung sau:

TT

Tên hoạt động tôn giáo

Người tổ chức

Nội dung hoạt động tôn giáo

Thời gian tổ chức

Dự kiến số lượng người tham dự

Ghi chú

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

                 

(1)Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.

(2)Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tôn giáo.

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại: 055 3842632; Fax: 055 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com