IX. LĨNH VỰC TÔN GIÁO

IX. LĨNH VỰC TÔN GIÁO:

82. Thủ tục đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh:

a) Trình tự thực hiện:

- Đối với đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức tôn giáo thành lập hội đoàn có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện..

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan hướng dẫn đối tượng bổ sung cho đầy đủ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy biên nhận cho đối tượng thực hiện TTHC.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký hội đoàn tôn giáo cho tổ chức. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo đăng ký, tên hội đoàn, cá nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn.

+ Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn.

+ Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn, trong đó nêu rõ mục đích hoạt động, cơ cấu tổ chức và quản lý.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ (UBND cấp huyện)

g) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký hội đoàn tôn giáo

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản Đăng ký hội đoàn tôn giáo (Mẫu B9 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

l) Căn cứ pháp lý:

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

ĐĂNG KÝ HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO

          Kính gửi: (2)…………………………………………………………

Tổ chức tôn giáo: ……………….…...…………………………………………..

Trụ sở chính: …………………………………………………………………….

Đăng ký hội đoàn tôn giáo với nội dung sau:

Tên hội đoàn (chữ in hoa):…..………………………………. ………………….

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ………………………………………………….

Mục đích hoạt động: ……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Cơ cấu tổ chức và quản lý:……………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………….

Người chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn:

Họ và tên: ……………Tên gọi khác………………Năm sinh……………

Giấy CMND số:………….Ngày cấp:………...….Nơi cấp:………..……..

Chức vụ, phẩm trật trong tôn giáo (nếu có):………………………………

Kèm theo bản đăng ký gồm: nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn; danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn (họ tên, tên gọi khác, tuổi, giấy CMND số, địa chỉ).

 

                                      TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

                          (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2)Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với hội đoàn có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

83. Thủ tục đăng ký dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh:

a) Trình tự thực hiện:

- Đối với đối tượng thực hiện TTHC: Người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có trách nhiệm gửi hồ sơ đến tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan hướng dẫn đối tượng bổ sung cho đầy đủ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy biên nhận cho đối tượng thực hiện TTHC.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác, trụ sở hoặc nơi làm việc, tên người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác.

+ Danh sách tu sĩ.

+ Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất, hoạt động xã hội, hoạt động quốc tế (nếu có) của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác;

+ Danh sách các cơ sở tu hành trực thuộc dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có xác nhận của UBND cấp xã nơi có cơ sở về thực trạng tổ chức và hoạt động.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ (UBND cấp huyện).

g) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác.

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: văn bản đăng ký dòng tu, tu việc hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác (Mẫu B10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

l) Căn cứ pháp lý:

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

         Mẫu B10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………..(1), ngày……tháng……năm……..

ĐĂNG KÝ DÒNG TU (2)

Kính gửi: (3)………………….…………………………………..………………..

Tổ chức tôn giáo: …………….….…...……...…...………………………………

Trụ sở chính: ……………………………………………………………………..

Đăng ký dòng tu……..(2):

Tên dòng tu (2):……………….………………………………….…..……………

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ………………………………………………….

Tôn chỉ, mục đích:………………………………………………………………..

Hệ thống tổ chức và quản lý:…..………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Trụ sở hoặc nơi làm việc: ……………………..…………………………………

Người đứng đầu dòng tu…..(2):

Họ và tên: ………………Tên gọi khác……………...Năm sinh……….…

Giấy CMND số:………………….Ngày cấp:…………..Nơi cấp:………..

Chức vụ, phẩm trật tôn giáo (nếu có): …………………………………….

Kèm theo bản đăng ký gồm: nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động; danh sách tu sĩ; (họ tên, tên gọi khác, tuổi, giấy CMND số, địa chỉ, năm vào tu); danh sách các cơ sở tu hành trực thuộc có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã  nơi có cơ sở về thực trạng tổ chức và hoạt động.

 

                              TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

                                (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

(1)Địa danh nơi có trụ sở chính.

(2)Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác.

(3)Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

84. Thủ tục tiếp nhận thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành:

a) Trình tự thực hiện:

- Đối với đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức tôn giáo khi thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến UBND cấp huyện nơi đi chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản thuyên chuyển.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan tiếp nhận, xem xét và lưu hồ sơ quản lý.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ (UBND huyện).

g) Kết quả thực hiện TTHC: Lưu hồ sơ quản lý.

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (Mẫu B19 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Gửi văn bản thông báo đến UBND cấp huyện nơi đi chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản thuyên chuyển.

l) Căn cứ pháp lý:

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

                                             Mẫu B19                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

THÔNG BÁO

Về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Kính gửi:(2)………………………….……………………………………………

Tên tổ chức tôn giáo: …...…………….…...……..………………………………

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..

Trụ sở chính: ……………………………………………………………………..

Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành với nội dung sau:

Họ và tên: …………………………………..………………Năm sinh………….

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): …………………………………………………

Giấy CMND số:…………………...Ngày cấp:……………….Nơi cấp:…………

Chức vụ, phẩm trật (nếu có): …………………………………………………….

Nơi hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển:………………………………..

Nơi thuyên chuyển đến:……………. …………………………………………....

Lý do thuyên chuyển:………….…………………………………………………

 

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

 (Ký, đóng dấu,  ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1)Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2)Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi chức sắc, nhà tu hành hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển.

85. Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành:

a) Trình tự thực hiện:

- Đối với đối tượng thực hiện TTHC:  Tổ chức tôn giáo trước khi thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện nơi đến.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan hướng dẫn đối tượng bổ sung cho đầy đủ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy biên nhận cho đối tượng thực hiện TTHC.

Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, nếu UBND cấp huyện không có ý kiến khác thì chức sắc, nhà tu hành có quyền hoạt động tôn giáo tại địa điểm đã đăng ký.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ họ tên, phẩm trật, chức vụ tôn giáo của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, nơi thuyên chuyển đi, nơi thuyên chuyển đến.

+ Văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển.

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hợp pháp của người được thuyên chuyển.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ (UBND cấp huyện).

g) Kết quả thực hiện TTHC: chức sắc, nhà tu hành có hoặc không có quyền hoạt động tôn giáo tại địa điểm đã đăng ký.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (Mẫu B20 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

l) Căn cứ pháp lý:

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

ĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYỂN

NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH

Kính gửi: (2)………………………………………………………………………

Tên tổ chức tôn giáo: …………………….…...……..…………………………...

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..

Trụ sở chính: ……………………………………………………………………..

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành với nội dung sau:

 

Họ và tên: …………………………………………………Năm sinh…………...

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):………………………………………………….

Giấy CMND số:……………...Ngày cấp:………………….Nơi cấp:……………

Chức vụ, phẩm trật (nếu có): …………………………………………………….

Nơi thuyên chuyển đi:…..…………. ……………………………………………

Nơi thuyên chuyển đến: ………………………………………………………….

Lý do thuyên chuyển:………….…………………………………………………

Kèm theo bản đăng ký gồm: sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân  xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người được thuyên chuyển; văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi chức sắc, nhà tu hành thuyên chuyển đến.

86. Thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thành phố thuộc tỉnh:

a) Trình tự thực hiện:

- Đối với đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức tôn giáo cơ sở có trách nhiệm gửi bản đăng ký hoạt động tôn giáo tại cơ sở đó đến UBND cấp huyện.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan hướng dẫn đối tượng bổ sung cho đầy đủ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy biên nhận cho đối tượng thực hiện TTHC.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp huyệnhoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ tên hoạt động tôn giáo, người tổ chức, dự kiến số lượng người tham dự, nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động, các điều kiện bảo đảm

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ (UBND cấp huyện).

g) Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

h) Lệ phí:Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký (Mẫu B22 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

l) Căn cứ pháp lý:

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B22

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


………(1), ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

 NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐĂNG KÝ

 

Kính gửi:(2)……………………………………….……………………………...

Tên tổ chức tôn giáo cơ sở:…………………………………………..…………..

Trụ sở chính: ……..………………………………………………………………

Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký với nội dung sau:  

Tên hoạt động tôn giáo:…...……………………………………………………..

Nội dung hoạt động:…...…………………………………………………………

Người tổ chức:………………….…...……………………………………………

Chức vụ, phẩm trật: ………………………………………………………………

Thời gian:……….…………. …………………………………………………….

Địa điểm:…………………………………………………………………………

Dự kiến số lượng người tham dự:…….………..…………………………………

Các điều kiện đảm bảo……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

 

                      TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

                         (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

(1)Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.

(2)Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

87. Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở:

a) Trình tự thực hiện:

- Đối với đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức tôn giáo cơ sở tổ chức hội nghị thường niên, đại hội có trách nhiệm gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi diễn ra hội nghị, đại hội.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan hướng dẫn đối tượng bổ sung cho đầy đủ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy biên nhận cho đối tượng thực hiện TTHC.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, UBND cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp huyệnhoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, lý do tổ chức, dự kiến thành phần, số lượng người tham dự, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị, đại hội.

+ Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo cơ sở.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng nội vụ (UBND cấp huyện).

g) Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội (Mẫu B24 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không

l) Căn cứ pháp lý:

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN, ĐẠI HỘI

CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ

Kính gửi:(2)…………………………………………………………………….…

Tên tổ chức tôn giáo:……………………… ….…...……..……………………...

Người đại diện:

Họ và tên: ………………………………..……………Năm sinh………...

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………………………

Chức vụ, phẩm trật: ……………………………………………………….

 

Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội với nội dung sau:

 

Lý do tổ chức: ……………………………………………………………………

Nội dung hội nghị, đại hội:………………………………………………………

Thời gian tổ chức: ……………………………………………………………….

Địa điểm tổ chức: …………………...……………………………………………

Dự kiến thành phần tham dự: ……………………………………………...……..

Dự kiến số lượng người tham dự: ………………………………………………..

Kèm theo đề nghị gồm: chương trình tổ chức; báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo cơ sở.

 

                                  TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

                                (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 (1)Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.

(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi diễn ra hội nghị, đại hội. 

88. Thủ tục đăng ký tổ chức các cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thành phố thuộc tỉnh:

a) Trình tự thực hiện:

- Đối với đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức tôn giáo khi tổ chức các cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến UBND cấp huyện.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan hướng dẫn đối tượng bổ sung cho đầy đủ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy biên nhận cho đối tượng thực hiện TTHC.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ, UBND huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp huyệnhoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:Phòng Nội vụ (UBND cấp huyện).

g) Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo (Mẫu B27 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

l) Căn cứ pháp lý:

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B27

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………..(1), ngày……tháng……năm……..

ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC CUỘC LỄ NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO

Kính gửi: (2)………………………………..……………………………………..

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ….…...………..……………………………..

Người đại diện:

Họ và tên: …………………………….. ……………Năm sinh…..……....

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………………………

Chức vụ, phẩm trật: ……………………………………………………….

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo với nội dung sau:

 

Tên cuộc lễ:………………………………………………………………………

Nội dung:…………………………………………………………………………

Thời gian tổ chức: ………………………………………………………..………

Địa điểm tổ chức:…………………………………………………………………

Người chủ trì:……………………………………………………………………..

Quy mô:…………………………………………………………………………..

Thành phần:………………………………………………………………………

Kèm theo đề nghị gồm: chương trình tổ chức cuộc lễ.

 

 

 

 

                                 TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

                                 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2)Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi diễn ra cuộc lễ (đối với cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

89. Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo:

a) Trình tự thực hiện:

- Đối với đối tượng thực hiện TTHC: Chức sắc, nhà tu hành giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi dự kiến giảng đạo, truyền đạo.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan hướng dẫn đối tượng bổ sung cho đầy đủ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy biên nhận cho đối tượng thực hiện TTHC.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ lý do thực hiện giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, người tổ chức, thành phần tham dự.

+ Ý kiến bằng văn bản của tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức tôn giáo trực tiếp quản lý chức sắc, nhà tu hành.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ (UBND cấp huyện)

g) Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

h) Lệ phí:Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo (Mẫu B28 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

l) Căn cứ pháp lý:

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B28

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ GIẢNG ĐẠO, TRUYỀN ĐẠO NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO

Kính gửi:(2) …………………………..……………………..……………………

Họ và tên chức sắc, nhà tu hành:…………………………………………………

Tên gọi khác trong tôn giáo (nếu có)………….……Năm sinh…………...

Chức vụ, phẩm trật: ………..……………………………………………...

Thuộc tổ chức tôn giáo:……………………………………………………

Đề nghị giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo với nội dung sau:

Lý do thực hiện:……………………….………………………………………….

Nội dung:………………………….……………………………………………...

Thời gian:…………………………………………………………………………

Địa điểm:…………………………………………………………………………

Thành phần tham dự:……………………………………………………………..

Người tổ chức:

Họ và tên: ……………………..Tên gọi khác………………Năm sinh………….

Chức vụ, phẩm trật: ………..…………………………………………………….

Kèm theo đề nghị gồm: chương trình giảng đạo, truyền đạo; ý kiến bằng văn bản của tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức tôn giáo trực tiếp quản lý chức sắc, nhà tu hành.

 

 

 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1)  Địa danh nơi có cơ sở tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi dự kiến giảng đạo, truyền đạo.

90. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã (phường, thị trấn) nhưng trong phạm vi một huyện (thành phố):

a) Trình tự thực hiện:

- Đối với đối tượng thực hiện TTHC: Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trước khi tổ chức quyên góp vượt ngoài phạm vi một xã (phường, thị trấn) nhưng trong phạm vi một huyện (thành phố) phải gửi văn bản thông báo đến UBND cấp huyện.

- Đối với cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan hướng dẫn đối tượng bổ sung cho đầy đủ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy biên nhận cho đối tượng thực hiện TTHC.

Trong 05 ngày làm việc, UBND huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và giám sát việc thực hiện theo nội dung thông báo; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp huyệnhoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ (UBND cấp huyện).

g) Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản thông báo về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo (Mẫu B30 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

l) Căn cứ pháp lý:

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B30

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

          Kính gửi: (2)……..……………………………..………………………………….

Tên cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo: ….…...………..……………………......

Địa chỉ: ………………………………………………........……………………...

Người đại diện:

          Họ và tên………………………………………………………………..…

Thông báo về việc tổ chức quyên góp với nội dung sau:

Mục đích quyên góp:……………………………………………………………..

Phạm vi tổ chức quyên góp:…..………………………………………………….

Cách thức quyên góp:…………………………………………………………….

Thời gian thực hiện quyên góp:..…………………………………………………

Cơ chế quản lý, sử dụng tài sản được quyên góp:.……………………….………

.……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

 

                      NGƯỜI ĐẠI DIỆN

                   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1)Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

(2)Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện).

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại: 055 3842632; Fax: 055 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com