Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 15/01/2019 của UBND huyện Sơn Tịnh về việc công khai số liệu thu - chi ngân sách năm 2018

Tải xuống