Báo cáo số 504/BC-UBND ngày 19/12/2018 của UBND huyện Sơn Tịnh về việc công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình HĐND cấp huyện năm 2019

Tải xuống