Báo cáo số 475/BC-UBND ngày 15/12/2017 của UBND huyện Sơn Tịnh về việc công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình HĐND cấp huyện năm 2018

Tải xuống